Chính sách dữ liệu

Một phần trong sứ mệnh của chúng tôi là trao cho bạn khả năng chia sẻ để mở rộng và kết nối thế giới. Chính sách này mô tả thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng cũng như chia sẻ thông tin đó. Bạn có thể tìm thấy các công cụ và thông tin bổ sung tại Thông tin cơ bản về quyền riêng tư.

Khi bạn xem lại chính sách của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách áp dụng cho tất cả các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của VietFriend không có chính sách quyền riêng tư riêng hoặc liên kết đến chính sách này mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của VietFriend” hoặc “Dịch vụ”.